Knihovní řád Obecní knihovny v Bezkově

 1. Obecní knihovna v Bezkově (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou základních práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám vymezeným knihovním zákonem (Zákon č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsažených v systematicky budovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.
 2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozních místnostech knihovny prezenční i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i půjčováním z fondů jiných knihoven.
 3. Časový rozvrh služeb je uveden v příloze knihovního řádu i na informační tabuli knihovny.
 4. Obcí schválené poplatky jsou uvedeny v ceníku služeb a sankcí (dále jen ceník), který je přílohou knihovního řádu.
 5. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejich služeb. Absenční půjčovní službu poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Písemnou přihláškou a svým podpisem se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných předpisů.
 6. Čtenářem knihovny se mohou stát:
 7. občané ČR starší 15 let: po předložení občanského průkazu
 8. děti a mládež do 15 let: pouze se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich zákonného zástupce
 9. cizí státní příslušník: po předložení cestovního pasu a povolení k pobytu
 10. právnické osoby: žádají písemně a po předložení dokumentů je s nimi uzavřena smlouva o poskytování knihovnických služeb
 11. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Průkaz se vystavuje na dobu neurčitou. Čtenářský průkaz je přenosný.
 12. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku.
 13. Za registraci v knihovně čtenář neplatí. Registrace opravňuje čtenáře k libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce v knihovně, k absenčnímu či prezenčnímu půjčování knihovního fondu z vlastní knihovny či prostřednictvím meziknihovní služby z jiných knihoven, k získání ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, ke zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů. Za využívání dalších služeb čtenář uhradí poplatky dle ceníku, pokud je poplatek stanoven.
 14. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zápůjční knihovna stanoví.
 15. Čtenář může být vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu a na základě vlastní žádosti.
 16. Čtenáři může být zpravidla vypůjčeno 10 dokumentů. Vypůjčené dokumenty nesmí půjčovat dalším osobám.
 17. Výpůjční lhůta je u knih 1 měsíc, u časopisů 1 týden. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů.
 18. Výpůjční lhůta může být dvakrát prodloužena, nežádá-li dokument další čtenář. Výjimečně je možné další prodloužení, ale jen po předložení dokumentu.
 19. Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty z prodlení podle ceníku.
 20. Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu, je celá záležitost řešena právní cestou.
 21. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned nahlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.
 22. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu, nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.
 23. Dokument, který je právě zapůjčený, si může čtenář rezervovat.
 24. Odbornou literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých fondech, zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služba se řídí platnými právními předpisy MVS.
 25. Knihovna poskytuje všem uživatelům ústní i písemné informace bibliografického charakteru i pomoc při vyhledání potřebných dokumentů a další informace potřebné ke studiu, k výkonu povolání, společenských funkcí apod.
 26. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny může čtenář sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. obecnímu úřadu.
 27. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
 28. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.